Wytyczne dotyczące chłodnictwa amoniaku na potrzeby planowych inspekcji

sty 8 2021

Konserwacja i właściwa kontrola wszystkich amoniakalnych urządzeń chłodniczych zapewni prawidłową pracę urządzeń, a także pozwoli uniknąć wycieków i sytuacji awaryjnych.

Amoniak jest bardzo niebezpieczny i korodujący dla skóry, oczu i płuc. Narażenie na działanie nawet 300 ppm (części na milion) może spowodować poważny kryzys zdrowotny lub nawet śmierć. Amoniak jest substancją łatwopalną w kontakcie z powietrzem w stężeniu od 15 do 28 procent, a po zmieszaniu z olejami smarnymi zwiększa się zakres palności. W zamkniętej przestrzeni, w której znajduje się źródło zapłonu lub w przypadku obecności i narażenia na działanie ognia jakiegokolwiek zbiornika zawierającego bezwodny amoniak, może dojść do wybuchu.

Na szczęście zapach amoniaku można rozpoznać po 20 ppm i większość ludzi ewakuuje się po jego wykryciu. Praca z amoniakiem wymaga odpowiedniego szkolenia i ciągłej ostrożności. Częścią utrzymania bezpiecznego miejsca pracy jest zapewnienie odpowiedniej dbałości o sprzęt i uwzględnienie wszystkich możliwych zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Dziennik kontroli chłodnictwa amoniaku (Ammoniaque Refrigeration Inspection Log)

Prowadzenie przemysłowego dziennika chłodniczego jest ważne z wielu powodów.

 • Szczegółowy dziennik pomoże ustalić normalne warunki pracy urządzeń, a przy regularnej kontroli pozwoli na szybkie wykrycie problemów. Może on chronić Twoją firmę w razie wypadku lub odpowiedzialności. Szczegółowy dziennik jest często wymagany przez prawo. Urząd ds. Norm Technicznych i Bezpieczeństwa (TSSA) wymaga, aby każda firma prowadziła ewidencję przemysłowych instalacji chłodniczych wraz z regularną regularną konserwacją.

Początek każdej zmiany powinien obejmować wpis do dziennika systemowego i codzienną kontrolę wszystkich amoniakalnych urządzeń chłodniczych. Dziennik kontrolny systemu, który jest dostarczony, powinien być codziennie śledzony przez wszystkich operatorów. Ponadto każda niezależna amoniakalna jednostka chłodząca musi posiadać oddzielny dziennik cyfrowy lub wydrukowany w formie papierowej, w którym zapisywane są obserwacje dotyczące normalnych warunków pracy instalacji amoniakalnej.

Zapisywać co 4 godziny każdego dnia:

 • Warunki pracy, takie jak ciśnienie, temperatura i poziom amoniaku. Muszą one być rejestrowane w regularnych odstępach czasu i zawierać wszelkie nieprawidłowości w działaniu. Wyniki regularnych inspekcji amoniaku w warunkach chłodniczych. Poziomy (zarówno spuszczonego, jak i napełnionego) amoniaku i oleju. Wszelkie czynności konserwacyjne i inne uwagi dotyczące sprzętu.

Sprężarki

Sprężarka działa jako serce przemysłowego systemu chłodniczego. Jej działanie polega na ciągłym przemieszczaniu czynnika chłodniczego w całym układzie. Jeśli działanie sprężarki jest zaburzone (z powodu zużycia lub niewłaściwej konserwacji), może ono stanowić poważne zagrożenie i być kosztowną naprawą. Moc napędowa sprężarki powinna być serwisowana co najmniej co 3 miesiące. W tym celu należy skorzystać z listy kontrolnej mechanicznego układu chłodniczego, która pozwala na prowadzenie miesięcznych i rocznych czynności konserwacyjnych.

Co kwartał:

 • Należy sprawdzać i bezpiecznie izolować stan mechaniczny napędu. Upewnić się, że ustawienia naprężenia paska są prawidłowe i nie są zbyt mocno dokręcone.

Rocznie:

 • Sprawdzać osłony napędu, aby upewnić się, że na paskach wałów nie ma żadnych śladów zużycia. Sprawdzić osiowanie napędu i stan śrub.

Zbiorniki ciśnieniowe i wymienniki ciepła

Kontrola wzrokowa powinna odbywać się co tydzień, aby upewnić się, że system chłodzenia amoniakiem działa prawidłowo. Podczas tej kontroli należy zwrócić uwagę na zewnętrzny wygląd zbiorników powierzchniowych, wymienników ciepła i izolacji na każdym z tych elementów, w przypadku wszystkich elementów znajdujących się poza normalnym działaniem. Każdy przegląd wymaga sporządzenia raportu w dzienniku systemowym, a naprawy powinny być zaplanowane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Co tydzień:

 • Wskaźniki poziomu cieczy są sprawdzane pod kątem gromadzenia się oleju i w razie potrzeby opróżniane. Ciecze przenoszące ciepło, takie jak solanka i woda, są sprawdzane pod kątem normalnych poziomów stężenia, bilansu pH, zanieczyszczeń i w razie potrzeby są oczyszczane. Olej jest spuszczany z punktów spustowych oleju, najlepiej do regeneratora, który usuwa czynnik chłodniczy. Układ jest sprawdzany pod kątem obecności gazów niekondensujących. Objawy zanieczyszczenia wody są sprawdzane.

Chłodzone powietrzem, żebrowane wymienniki ciepła

 • Prawidłowy kierunek przepływu powietrza i obrotów w urządzeniu powinien być potwierdzony przy każdym odłączeniu urządzenia od zasilania. Należy również sprawdzić wszystkie osłony zabezpieczające w celu zachowania bezpieczeństwa.

Co tydzień:

 • Sprawdzić wężownice chłodzące i rury spustowe pod kątem gromadzenia się mrozu. W przypadku stwierdzenia nadmiernego oszronienia urządzenia należy je rozmrozić. W razie potrzeby należy sprawdzić i wyregulować automatyczne sterowanie odszranianiem i ustawienia pracy urządzenia. Sprawdzić układ amoniaku pod kątem obecności gazów niekondensujących i w razie potrzeby oczyścić go.

Co miesiąc:

 • Sprawdzaj żeberkowe wymienniki ciepła pod kątem gromadzenia się brudu i zanieczyszczeń rur i żeber oraz czyść je w razie potrzeby. Sprawdzać wymienniki ciepła pod kątem uszkodzeń i w razie potrzeby naprawiać. Sprawdzić elektrycznie, czy elementy odmrażające działają prawidłowo i czy są sprawne. Sprawdzić sprzęgła, przekładnie i napęd pasowy (w przypadku pracy z jednostkami z napędem bezpośrednim). Sprawdzić napięcie paska.

Dwa razy w roku:

 • Sprawdzić wirniki wentylatorów pod kątem korozji i pęknięć.

Skraplacze wyparne: Sprawdzić wirniki wentylatorów pod kątem korozji i pęknięć.

Co tydzień:

 • Wyczyścić filtr panewkowy i sprawdzić zawór upustowy pod kątem normalnego działania. Upewnij się, że ilość odpływu jest równa co najmniej .03 G.P.M. na tonę chłodu.

Miesięcznik:

 • Wyczyścić i spłukać sitko. Sprawdzić poziom roboczy w panewce i w razie potrzeby wyregulować zawór pływakowy. Należy zwrócić uwagę na rozprowadzanie wody i eliminację znoszenia, aby zapewnić prawidłowe umieszczenie i działanie. W razie potrzeby wyregulować naprężenie pasa. Sprawdzić wentylatory pod kątem zabrudzeń i zanieczyszczeń oraz nasmarować silnik wentylatora, silnik pompy i łożyska wału zgodnie z danymi producenta.

Dodatkowo:

 • Sprawdzić wszystkie osłony pod kątem bezpieczeństwa. Utrzymywać prawidłowe uzdatnianie wody. Unikać wsadowego podawania środków chemicznych, ponieważ nie jest to zalecane. Sprawdzić wodę pod kątem ewentualnych oznak skażenia biologicznego. W razie potrzeby oczyścić jednostkę amoniaku i skontaktować się z firmą zajmującą się uzdatnianiem wody w razie wykrycia zanieczyszczenia wody.

Poprawa bezpieczeństwa w miejscu pracy dzięki kontroli systemu chłodzenia amoniakiem.

Regularna konserwacja i przeglądy mechaniczne zapewnią, że sprzęt pozostanie bezpieczny i niezawodny oraz pomogą zminimalizować ryzyko wypadków z udziałem amoniaku. Prowadzenie właściwej dokumentacji z inspekcji i testów jest krytycznym krokiem w zdolności każdego z nas do identyfikacji zagrożeń, utrzymania funkcjonalności sprzętu, utrzymania zgodności z wymogami bezpieczeństwa i zaplanowania niezbędnych napraw.

Przestrzeganie harmonogramu kontroli i testów jest najlepszym sposobem na zapewnienie bezpiecznej i efektywnej pracy sprzętu. Operatorzy muszą posiadać wiedzę w zakresie prawidłowej konserwacji urządzenia, aby mogli zidentyfikować punkty krytyczne w systemie, które mogą być podatne na korozję, rozszerzanie i kurczenie się, uszkodzenia, wycieki lub narażenie na działanie czynników atmosferycznych i elementów. Na podstawie wyników każdej kontroli można określić i usunąć takie czynniki, jak identyfikacja wadliwych elementów, pozostały okres eksploatacji urządzenia lub poziomy korozji.

System, który nie jest właściwie skontrolowany lub konserwowany, może oznaczać utratę przychodów, wydłużenie czasu przestoju i kosztowne naprawy. Poleganie na doświadczonych specjalistach w dziedzinie chłodnictwa i przeszkolonym w branży personelu może pomóc w identyfikacji potencjalnych zagrożeń i ustaleniu planu działania i harmonogramu kontroli dla każdego systemu.

Usługi serwisowe świadczone przez Industrial Refrigerated Systems Ltd. pozwolą utrzymać urządzenia chłodnicze w doskonałym stanie technicznym i znaleźć potencjalne problemy zanim staną się one poważnym problemem. Nasz zespół doświadczonych techników zajmujących się instalacjami chłodnictwa przemysłowego pracuje nad zapewnieniem konserwacji odpowiadającej potrzebom Państwa firmy.

Czy są Państwo gotowi do zaplanowania inspekcji amoniakalnych instalacji chłodniczych? Zadzwoń do nas już dziś, aby zacząć.

Udostępnij